4500/-
Threading
One Bleach
One Facial
One Mini
One Pedi
Two Hair Spa
Full Wax Normal
Hair Cut
Body Polishing
 
 
 
7500/-
One Cleanup
Facial
One Bleach
One Mani
One Pedi
Two Hair Spa with Treatment
Full Body Wax Normal
Full Threading/Full Wax Rica
One Hair Cut
One Hair Cut
One Lite Makeup
Body Polishing
12500/-
Three Facial
Two Bleach
Three Hair Spa Treatment
One Normal Hair Spa
Two Mani
Two Pedi Lexury
One Hair Cut
Threading
Body Wrap
Body Cleaning
Body Scrubbing
Full Body Wax Rica